Erişkin ve çocuklarda kas iskelet tümörleri cerrahisi

Ortopedik Onkoloji, Kemik Tümörleri, Kemik Kanseri AmeliyatıKemik Tümörleri

Kemik tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Tümörün türüne bağlı olarak şişlik ve ağrı en sık rastlanan belirtilerdir. Bu özellikle kötü huylu tümörlerde yani sarkomlarda belirgin iken iyi huylu tümörlerin bir çoğu uzun süre belirti vermeden kalabilir.

Kaç tür kemik tümörü vardır?

Kemik tümörleri primer (yani kemikten kaynaklanan) veya sekonder yani kemiğe başka bir organdan metastaz yolu ile yayılan tümörler olmak üzere ikiye ayrılır. Kemiğin kendisinden kaynaklanan tümörler de kendi arasında iyi huylu ( benin) ve kötü huylu (malin) tümörler olarak ayrılırlar. Malin tümörler aynı zamanda sarkom olarak da adlandırılırlar.


Sarkom nedir?

Sarkomlar kas iskelet sistemini oluşturan dokuların kötü huylu tümörleri yada kanserleridir. Kötü huylu bir tümörle iyi huylu bir tümör arasındaki en önemli ayrım kötü huylu tümörlerin yayılma ( metastaz yapabilmeleri) ve bu yüzden yaşamı tehdit eden tümörler olmalarıdır.


Kötü huylu tümörler hangi organlara yayılım (metastaz) gösterirler?

Önemli bir kısmı akciğere, diğer kemiklere metastaz yaparken nadiren iç organ metastazları görülebilir.


Kötü huylu tümörler hangi yöntemlerle teşhis edilebilir?

Öncelikle hastanın şikayetleri, muayenesi, görüntüleme yöntemleri ve laboratuar incelemeleri sonrasında teşhis edilmektedirler.


Hangi görüntüleme yöntemleri teşhiste kullanılmaktadır?

Röntgen incelemeleri, ilaçlı ( kontrastlı) bilgisayarlı tomografi ve MRI( Manyetik Rezonans Görüntüleme), sintigrafi ve nadiren PET ( pozitron emisyon tomografisi) kullanılan yöntemlerdir.

Ayrıca metastazları araştırmaya yönelik akciğer filmleri ve daha güvenilir olarak akciğer tomografisi gereklidir.

Tüm gelişmiş yöntemlere rağmen röntgen filmleri kemik tümörlerinde hala en yaralı incele yöntemidir. özellikle kemik tümörlerinde bilgisayarlı tomografi, yumuşak doku tümörlerinde MRI ve kemik ve yumuşak dokuyu birlikte tutan tümörlerde her iki inceleme yöntemine ihtiyaç vardır.


Kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörleri sayıca çok ve çeşitli midir?

Evet. Genellikle birkaç tür sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak nadir görülen tümörlerle birlikte yaklaşık 1500 farklı tipte kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörü tanımlanmıştır.

Görülme sıklığına göre osteosarkom, Ewing sarkomu kondrosarkom ve fibrosarkom sayılabilir.


Osteosarkom nedir?

Genellikle 15-30 yaşları arasında görülen ancak her yaşta ortaya çıkabilen kemiğin en sık primer kötü huylu tümörüdür. Yaklaşık % 90 vakada oldukça "Yüksek Grade" 'li kemik hücrelerinden oluşurlar. Nadiren "Düşük Grade"'li Osteosarkomlarla karşılaşmaktayız.


Tümörün kötü huylu olması dışında kaynaklandığı dokunun belirlenmesi neden önemlidir?

Kötü huylu tümörlerde tedavi tümörün türüne göre yapılmalıdır. Osteosarkomda tedavi kemoterapi ve ameliyatla tümörlü dokunun çıkarılması iken , Ewing sarkomunda bu iki yönteme radyoterapi yani ışın tedavisi eklenebilmekte, kondrosarkom da kemoterapi ve radyoterapi etkisiz olduğundan yalnızca cerrahi tedavi uygulanmaktadır.


Kötü huylu kemik tümörleri ne sıklıkta görülmektedir?

Bu tümörler oldukça nadir görülen tümörlerdir. En sık karşılaşılan osteosarkomun görülme sıklığı milyonda 3-4 civarındadır. Bu nedenle bu son derece nadir tümörlerin tanı ve tedavisi, geniş hasta deneyimi olan ortopedik onkolog, radyolog, patolog , medikal ve radyasyon onkologlarından oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde tanı ve tedavi hataları telafisi mümkün olmayan bir şekilde sonuçlanabilir ve hastanın uzvunu hatta yaşamını kaybetmesine neden olabilir.


Kemik kanserlerinde ameliyatlar nasıl yapılmaktadır?

Temel olarak iki yöntem vardır. Kanserli uzvun yani vücuttan sağlam bir bölgeden kesilerek uzaklaştırılması yani amputasyon ve uzvun korunması ve yalnızca tümörün ve tümörlü bölgenin çıkarılması yani uzuv koruyucu cerrahi


Hastaların tümünde kanserli bölgenin çıkarılması ve uzvun korunması mümkün oluyor mu?

Ne yazık ki hayır. Ancak hastaların yaklaşık % 85-90 kadarında bu yöntem uygulanabilmektedir. Çok büyük tümörlerde, ana damar ve sinirleri tutan tümörlerde, kötü biyopsilerle tümörün yayılması söz konusu ise , tümörle birlikte iltihaplanma da varsa amputasyon yani uzvun kesilerek uzaklaştırılması uygun olur.


Tümörlü bölge çıkarıldıktan sonra kemik ve yumuşak dokulardaki boşluklar nasıl gideriliyor?

Eğer tümör çıkarılması sonrası önemli fonksiyon kaybı yapmayacak bir kemikte ise fibula, köprücük kemiği gibi hiç bir şey yapılmadan bırakılabilir. Ancak tümör önemli bir kemiğin önemli bir bölgesini tutmuş ise, tümörün çıkarılmasını takiben

  • Kemik ve eklemin yerini tutan protezler
  • Vücuttan kemik nakli
  • Kadavradan kemik nakilleri
  • Kemik uzatma ve kaydırma yöntemleri
  • Yapay boşluk doldurucu maddeler
    • kemik çimentosu
    • kalsiyum bileşikleri

ile oluşan eksiklik giderilir.


Kemoterapi nedir ve nasıl uygulanır?

Kemoterapi kanser hücrelerinin ilaçlarla yok edilmesidir. Özellikle yüksek grade'li osteosarkomlarda ve Ewing sarkomunda uygulanır. Genellikle birkaç ilaç aynı anda verilerek en yüksek tümör hücre ölümü hedeflenir. Bu tümörlerde kemoterapi ameliyat öncesi başlanır. Ameliyatı takiben devam eder.


Kemoterapinin ne gibi yan etkileri vardır?

Günümüzde kemoterapinin sağlıklı dokular üzerindeki etkilerini yine ilaç desteği ile azaltmak mümkündür. Bununla birlikte hastalarda saç dökülmesi, bulantı kusma gibi şikayetlerden kan hücrelerinin ciddi şekilde azalmasına kadar yan etkiler görülebilmektedir. Genel olarak vücut direnci iyi, genç başka hastalığı olmayan hastalarda kemoterapi iyi tolere edilmekte ve yan etkiler tedavinin kesilmesinden sonra ortadan kalkmaktadır.


Neden ameliyattan önce de kemoterapi uygulanıyor?

Kemoterapi ile alınacak yanıt yani tümör ölümü % 90 yada üzerinde ise iyi yanıt olarak değerlendirilir ve hastanın sağ kalımına ciddi katkı sağlar. Ancak bu yanıt elde edilemez ise ilaç değişikliği yapmak gereklidir. Bu oranı belirlemenin yolu ise ameliyattan önce kemoterapinin başlaması ve ameliyat sırasında çıkarılan tümörlü dokunun patolojik incelenmesi ile tümör ölüm oranının belirlenmesi ile mümkün olmaktadır.

Yine ameliyattan önce kemoterapi verilmesi tümörü küçültmekte ve ameliyatı daha kolay ve emin hale getirmektedir.


Radyoterapinin yan etkileri nelerdir?

Radyoterapi yani ışın tedavisi yüksek doz radyasyon ile uygulanmaktadır. Bu, tümör dokusunda olduğu gibi sağlıklı dokularda da ölüme neden olmakta ve sonuçta yumuşak dokularda fonksiyon kayıpları ve eklemlerde sertlikler meydana gelebilmektedir.

Uzun dönemde ise , radyoterapi uygulanan bölgede başka kanserlerin gelişme riski vardır. Bu sık olmayan ancak önemli bir sorundur. Yine kemiklerdeki uzama bölgelerinin radyasyonla tahrip olması kol veya bacakta kısalığa neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle çocuklarda radyoterapi , ameliyat sonrasında kemoterapi ile yeterli yanıt alınamayan vakalarda veya ameliyatla tümörün çıkarılması yetersiz yada imkansız ise ek bir yöntem olarak gündeme gelmelidir.


Tüm bu tedavilerle kemik kanserlerinde başarı oranı nedir?

Kemoterapi ve eğer uygulanmış ise radyoterapi ile % 90 yada üzerinde tümör ölümü sağlanmış hastaların, başarılı bir cerrahi ile yaklaşık % 60'ında hastalık tedavi edilebilmektedir.

Ancak hastanın ilk gelişinde metastaz varsa yada tedavi sırasında gelişmiş ise başarı oranı önemli ölçüde azalmaktadır. Yinede metastazlı hastalarda metastazların çıkarılması ve kemoterapi ile başarı sağlanabilmektedir.

Tüm kanserlerde olduğu gibi başarı, teşhis ve tedavinin deneyimli hekimler ve merkezlerce zamanında yapılabilmesine bağlıdır.


İyi huylu kemik tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Ağrı en sık görülen belirtidir. Genellikle geceleri ortaya çıkar. Tümörün türüne bağlı olarak çok şiddetli ağrıdan hafif ağrıya kadar değişken olabilir. Başlangıçta ağrı kesicilere cevap verir. Eğer tümör lokal agresif bir tümörse ağrı giderek artar, sürekli bir hal alır ve sıradan ağrı kesicilere cevap vermez.


Lokal agresif ne demektir?

Bazı iyi huylu kemik tümörleri yerleştikleri kemikte ve bazen çevresindeki yumuşak dokuda ciddi tahribat yapabilirler, kemiğin yapısını bozarak bulundukları bölgede yayılım gösterebilirler hatta dev hücreli kemik tümöründe olduğu gibi % 5 oranında akciğer metastazı yapabilirler.Bu tümörler uygun tedavi edilmediğinde sık olarak tekrarlama potansiyeli taşırlar.


Ağrı dışında iyi huylu kemik tümörlerinin diğer bulguları nelerdir?

Şişlik, ağrıya bağlı hareket kayıpları, kol yada bacakta incelme diğer bulgulardır. Ancak önemli bir çoğunluğu belirti vermezler. Bu durumda tümör ya başka bir nedenle röntgen çekilen hastada tesadüfen görülür yada patalojik kırıkla kendini gösterir.


Patalojik kırık nedir?

Kemiği zayıflatan bir durumun varlığında, ki bunlar osteoporoz yani kemik erimesi, iyi yada kötü huylu kemik tümörleri kemik iltihapları gibi, kemiğin normalde kırığa yol açmayacak basit burkulma, halıya takılma hatta yatakta dönme sırasında olduğu gibi, çok küçük travmalarla kırılmasına patalojik kırık denir.


Eğer iyi huylu bir kemik tümörü tesadüfen saptanırsa nasıl tedavi edilmelidir?

Burada önemli olan yine tümörün türüdür.Bazı tümörler, tedavi gerektirmeden yalnızca bir kaç ayda bir görüntüleme yöntemleriyle takip edilirken, özellikle lokal agresif tümörler yada patalojik kırık gelişme riski taşıyan tümörler tedavi edilmelidir.


İyi huylu kemik tümörleri nasıl tedavi edilirler?

Genel olarak tümörlü dokunun çıkarılması ve oluşan boşluğun boşluk doldurucu organik yada inorganik yapılarla doldurulması şeklinde tedavi edilirler. Lokal agresif tümörlerde tümörün tekrarlamasını önlemek için ilave ajanlar ( alkol, fenol, hidrojen peroksit gibi kimyasal maddeler, koterizasyon yani yakma, yüksek devirli turlarla kazıma, sıvı nitrojenle dondurma gibi ) kullanılmalıdır.

Kemiği aşırı derecede zayıflatan tümörlerde yada tümörle birlikte kırıkta oluşmuş çivi plak gibi ilave implantlar kullanılarak kemik desteklenmelidir.

Basit kemik kistleri ve bazı benzer tümörlerde 1-2 cm lik küçük kesilerle ameliyat yapılabilmekte bu hastalar çok kısa bir süre içinde normal yaşamlarına dönebilmektedirler.


Yumuşak Doku Tümörleri

Yumuşak doku tümörleri uzuv ve gövdenin her tür yumuşak dokusunda görülebilir (adale, yağ dokusu, bağ dokusu, damar, sinir). Yüzeyel olanlar kolayca belirlenebilirken vücut boşluklarına doğru büyüyen derin kitleler ancak belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra ya da çevrelerindeki damar ve sinir gibi dokulara baskı yaptıktan sonra farkedilebilirler. Klinik muayene ile tespit edilmiş kitlelerde sadece görüntüleme yöntemleri ile tanı koyulup doğrudan cerrahi tedavinin uygulanması ne yazık ki zaman zaman uygulanabilen tartışmalı ve büyük hatalara yol açabilen bir işlemdir.

En doğru yaklaşım küçük ya da büyük tüm kitlelerin bir iğne biyopsisi ile tanısını koyduktan sonra tedavi planlamasının yapılmasıdır.

Yumuşak doku tümörlerinin sınıflaması oldukça karmaşık ve hastalar tarafından anlaşılması güçtür. Önemli olan klinik tedavi yaklaşımları açısından tümörlerin sınıflandırılmasıdır. Bu açıdan yumuşak doku tümörleri selim, selim - agressif ve habis davranışlı olarak sınıflandırılabilirler.

Selim tümörlerde basit eksizyonlarla kür sağlanır. Tekrarlama olasılığı düşüktür.

Klinik olarak selim - agressif gruba giren tümörler çevrelerindeki dokuların içlerine girerek yayılırlar. Ancak, vücudun başka bir bölgesine sıçrama özellikleri yoktur. Yeterince geniş sınırlarla çıkarılmadıkları taktirde tekrarlama olasılıkları yüksektir. Desmoid tümörler (agressif fibromatozis) bu tip tümörler için tipik bir örnektir.

Habis yumuşak doku tümörleri çevrelerindeki dokuların içine girerek yayılmaları yanında lenf ve kan dolaşımı ile yakın ve uzak bölgelere sıçramalar yapabilirler. Yumuşak doku tümörlerinin esas tedavi yöntemi geniş sınırlar ile çıkartılmalarıdır. Ameliyat öncesinde lokal tedaviyi kolaylaştırmak amacıyla, tümörün histolojik tipine göre radyoterapi ve bazen kemoterapi yapılabilir. Kemoterapi ayrıca, sistemik yayılımı engellemek amacıyla da ameliyat öncesi ve sonrasında tedaviye eklenebilir. Yetersiz sınırlar ile çıkartılmış bir tümörün tedavisi kesinlikle ameliyat sonrası eklenecek bir radyoterapi ile tamamlanamaz. Bu tümörün tekrarlamasını engelleyemeyeceği gibi tedaviyi tamamlayacak cerrahi girişimlerin uygulanma şartlarını daha zor hale getirecektir. Uygun temiz ve canlı sınırlara ulaşabilmek için daha fazla doku feda edilecek, bu da sıklıkla ilave damar rekonstrüksiyonu veya örtücü plastik cerrahi girişimleri gerekli kılacaktır.

Örnek - Yetersiz cerrahi tedavi sonrası radyoterapi ile tedavisi tamamlanmaya çalışılmış, ancak tekrarlamış bir yumuşak doku tümörü

Temiz ve canlı sınırlara ulaşmak için çıkartılan geniş dokunun oluşturduğu boşluk ancak ilave plastik yöntemlerle örtülebilmiş ve hastaya tümörsüz ve hareketli bir uzuv kazandırılabilmiştir.

Prof. Dr. Aykın Şimşek

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Amerikan Hastanesi: 444 3 777 info@aykinsimsek.com

facebook